Địa chỉ: Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh